Energetický zprostředkovatelTyto informace týkající se zprostředkovatele v energetických odvětvích jsou Vám poskytovány jako spotřebiteli v souladu s ustanovením § 11l zákon č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“), a ustanovením § 14 zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“):

Základní informace o energetickém zprostředkovateli
Zprostředkovatel (název): Conectart a.s.
IČO: 07877935
Sídlo: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24184
Typ oprávnění: Zprostředkovatel v energetických odvětvích dle energetického zákona (dále jen „zprostředkovatel“)
Kontaktní údaje zprostředkovatele:
Conectart a.s.
Adresa: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
E-mail: info@conectart.cz
Webové stránky: www.conectart.cz
ID datové schránky: pvgvdew
Registr, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti zprostředkovatele: Registr spravovaný a provozovaný Energetickým regulačním úřadem s dálkovým přístupem na https://www.eru.cz/registr-zprostredkovatelu
Registrační číslo: 742238674
Postup ověření registrace zprostředkovatele v registru: Vyhledání ve výše specifikovaném registru pomocí dálkového přístupu na https://www.eru.cz/registr-zprostredkovatelu zadáním názvu zprostředkovatele, registračního čísla či identifikačního čísla.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím Energetického regulačního úřadu: Spotřebitel je oprávněn podat Energetickému regulačnímu úřadu návrh na řešení sporu o splnění povinnosti ze smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích.

Adresa a kontaktní údaje Energetického regulačního úřadu:
Energetický regulační úřad (ERÚ)
tel.: +420 564 578 666
se sídlem Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava,
IČO: 70894451
Internetová adresa: https://www.eru.cz/
Internetová adresa pro informace o mimosoudním řešení sporů:
https://www.eru.cz/spor-se-zprostredkovatelem
Orgán dohledu: Energetický regulační úřad
se sídlem: Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava
IČO: 70894451
https://www.eru.cz/