Oznámení o zpracování osobních údajůdle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

 

 1. Správce osobních údajů
  • Společnost Conectart a.s., IČO: 078 77 935, se sídlem Praha 10, Vinohradská 3217/167, Strašnice, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 24184 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost Conectart a.s.“) Vás tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů
  • Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů poskytl, a to zejména v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce nashromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k vymezeným účelům v bodě 7 této směrnice.

 

 1. Zdroje osobních údajů
  • Osobní údaje jsou získávány následujícími způsoby:

 

 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

4.1   Správce zpracovává níže specifikované kategorie osobních údajů:

 

 1. Kategorie subjektů údajů

5.1   Správce zpracovává následující kategorie subjektů údajů:

 

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

6.1   Správce osobní údaje subjektů údajů předává následujícím příjemcům, a to buď na základě právních předpisů, nebo na základě smluvního vztahu:

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

7.1   Správce zpracovává osobní údaje z důvodu níže uvedených vymezených účelů:

 

 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

8.1   Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracovávání je prováděno v sídle Správce, v jeho provozovnách nebo pobočkách, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, případně zpracovatelem.

8.2   Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, přičemž není vyloučeno zpracování manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení veškerých bezpečnostních zásad pro správu osobních údajů.

8.3   Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

8.4   Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromá a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

9.1   Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Správce, přičemž vždy jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak z příslušných právních předpisů, tak i plynoucí ze závazkového vztahu Správce.

9.2   V případě, že Správce zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů za účelem kontaktování s nabídkami zboží či služeb obchodních partnerů Správce, osobní údaje jsou zpracovávány (a tedy souhlas je udělen) po dobu 5 let od jeho udělení, případně do odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů, nastane-li takový okamžik dříve.

 

 1. Zákonnost zpracování osobních údajů

10.1   Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje od subjektu údajů souhlas. V souladu s článkem 6 odst. 1 GDPR může Správce zpracovávat tyto údaje subjektu údajů:

 

 1. Správce jako zpracovatel

11.1   Společnost Conectart a.s. poskytuje telemarketingové služby, kdy na základě smluvního vztahu se svým klientem oslovuje subjekty údajů s jeho marketingovou nabídkou, tedy v tomto případě vystupuje Společnost Conectart a.s. jako zpracovatel ve smyslu GDPR. Seznam klientů bude předložen na vyžádání s tím, že lhůta pro předložení je 3 pracovní dny od obdržení žádosti.

11.2   Společnost Conectart a.s. jako zpracovatel oslovuje subjekty údajů, které mohou být potencionálním nebo stávajícím zákazníkem daného klienta, s jehož nabídkou subjekty údajů kontaktuje.

11.3   V případě kontaktování potencionálních zákazníků klienta jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu. V případě kontaktování stávajících zákazníků klienta jsou osobní údaje zpracovávány na základě právního titulu existujícího mezi subjektem údajů/stávajícím zákazníkem a klientem.

11.4   Společnost Conectart a.s. v daném případě zpracovává zejména identifikační údaje subjektu údajů s tím, že rozsah osobních údajů je stanoven ve smluvním ujednáním. Společnost Conectart a.s. v roli zpracovatele zpracovává osobní údaje zejména v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

11.5   Subjekty údajů mohou uplatňovat práva dle bodu 12.

 

 1. Práva subjektů údajů

12.1   V souladu s článkem 12 GDPR ve spojení s článkem 15 GDPR informuje Správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

12.2   Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

12.3   Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

12.4   Správce poskytne subjektům údajů požadované informace bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze prodloužit s ohledem na složitost a počet žádostí o další dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů informován.

12.5   Správce poskytne subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých prostředků veškeré žádané informace. Správce tak činí bezplatně.

 

Toto prohlášení Správce je veřejně přístupné na internetových stránkách Společnosti Conectart (www.conectart.cz).