Dotační programy

Základní údaje o projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005131
Číslo a název výzvy: 03_16_043, Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Číslo a název prioritní osy: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti Conectart

Období realizace projektu: 1. ledna 2017 – 31. Prosince 2018
Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 963 743,- Kč
Dotace z prostředků ESF: 4 219 181,55 Kč

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Conectart s.r.o. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu: 270 osob;
z toho 250 zaměstnanců absolvuje kurzy v délce min. 40 hodin.

Aktivity projektu:

Interní lektor: Převážná většina školení bude zajišťována interním lektorem. Tyto kurzy se budou skládat především ze vstupních školení pro co nejlepší přípravu nových zaměstnanců, školení zaměřených na soft skills a další školení vybraná s ohledem na co nejlepší přínos konkrétních pracovníků. Školenými zaměstnanci budou především techničtí pracovníci a pracovníci ve službách. 

V dosavadním průběhu projektu se těchto interních školení zúčastnilo celkem 264 osob, které absolvovaly dohromady 10 966 hodin výuky. Školenými osobami byly především operátoři a pracovníci back-office.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

Další realizované projekty:

Projekt 2. 6. – 12. 9. 2014
Projekt 2. 6. – 30. 11. 2014
Projekt 9. 6. – 30. 11. 2014
Projekt 1. 10. 2014 – 13. 3. 2015
Projekt 1. 11. 2014 – 30. 4. 2015

 
 

Transforms How You Spend Time

Díky dlouholetým zkušenostem se službami v oblasti BPO a s multikanálovou komunikací dokážeme skloubit tradiční i moderní způsoby komunikace tak, abychom našim zákazníkům vždy poskytli profesionální služby externího kontaktního centra.

Patří sem převážně procesy v oblasti: