Vyhlásenie o ochrane súkromiaToto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom subjektu Conectart Slovakia, s.r.o.
Conectart Slovakia, s.r.o. je spoločnosť s ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedné Conectart Slovakia, s.r.o., s ktorým máte uzatvorenú zmluvu (prevádzkovateľ). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou Conectart Slovakia, s.r.o.. Upozorňujeme, že keďže toto vyhlásenie sa vzťahuje na Conectart Slovakia, s.r.o., môžu sa vyskytnúť malé lokálne rozdiely v tom, ako sa konkrétne informácie na jednotlivé účely spracovávajú.
Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 8.9.2022

Umiestnenie vašich osobných údajov
Spracovávame nasledujúce údaje:


Účely a ciele spracúvania údajov
Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:


Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom
Správca údajov môžu zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:


Umiestnenie vašich osobných údajov
K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti.


Uchovávanie osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchovávame vaše údaje počas trvania vášho zákazníckeho vzťahu. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov
Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. prípade spracúvania na základe právnej povinnosti. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov
Podľa EÚ zákona o ochrane údajov máte určité práva.

Právo na prístup


Právo na nápravu


Právo na vymazanie


Právo na obmedzenie spracovania


Právo na presnosť údajov


Právo namietať


Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním


Právo stiahnuť súhlas


Kontaktné údaje
Ak ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na dpo@conectart.info Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonné, môžete sa sťažovať na inšpektorát ochrany údajov. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete www.dataprotection.gov.sk Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov DPO (Data Protection Officer).

Prieskum trhu
Za účelom prieskumu trhu prevádzkujeme ankety, ktoré sú anonymné a nespracovávame pri nich osobné údaje.

Pre odvolanie súhlasu zašlite e-mail so svojím telefónnym číslom na adresu dpo@conectart.info